You are currently viewing CRESODENT- مایع

CRESODENT- مایع


CRESODENT– liquidSterile LIQUIDPURPOSE «Cresodent-VladMiVa» از مایع دندانپزشکی برای درمان استریل کانالهای آلوده استفاده می شود. این ماده یک مایع است که شامل: کلروفنول ، به عنوان مثال ماده باکتری کش پویا است. کافور برجسته از اثر زخم و مواد مخدر عاری از جوانه زنی و عمل پرکننده فنل؛ دگزامتازون (1/0٪)

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

از جمله اثرات کاهش دهنده و خصمانه تا حساس برای کاهش سریع درد. این ماده اگر با مواد دیگر مخلوط نشود ، باعث زحمت بافتهای دوره ای نمی شود. به دلیل ضریب فشار سطح پایین ، این ماده ناپایدار است و به سرعت در سنگرهای کوچک دندانی نفوذ می کند. ژل مایع «President-VladMiVa» در رسیدن به خون ، سرم و پروتئین ها خاصیت آن را دارد. مایعات – 5 میلی لیتر در 15 میلی لیتر

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CRESODENT- Liquid

Leave a Reply