You are currently viewing CAPRAMIN LIQUID HEMOSTATIC
www.adentalls.com

CAPRAMIN LIQUID HEMOSTATIC

اهداف ليستينگ هيموستاتيك «كامپامين» از مواد دندانپزشكي در صورت خونريزي مويرگ ، براي معالجه جفت دندان و بعد از ريختن مستقيم ، براي برداشتن لثه و برداشتن محاسبات دنداني و همچنين براي درمان کانال هاي ريشه در صورت خونريزي كانال استفاده مي شود.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

مؤلفه اصلی مواد «Capramin» کلرید آلومینیوم (یعنی هموستاتیک) است که برومید سنتیمونیوم را با خاصیت ضد باکتری تشدید می کند. مواد باعث تغییر رنگ بافت دندان نمی شوند و به راحتی شسته می شوند. بسته بندی مایعات – 30 میلی لیتر You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CAPRAMIN HEMOSTATIC LIQUID

Leave a Reply